ТТ Сервиз
ООД

Общи условия на сделката

I. Сключване на сделката
1. Отправената поръчка е обвързваща за продавача само след писмено потвърждение, касаещо цени, обем и срокове на доставка.
2. Настоящите условия на сделката са валидни и за бъдещи сделки с купувача, независимо дали това изрично е посочено във всеки отделен случай.
3. Условия от страна на купувача, които се отклоняват или допълват общите условия на сделката стават валидни едва след изричното съгласие от страна на продавача, и не са част от договора даже и при отсъствие на възражения от негова страна.
4. Всички условия, особено такива, които касаят допълнителни уговорки и изменения на договора след неговото сключване, следва да се правят в писмена форма.
5. Отговорността за избора на продукта, неговата спецификация и приложение е на поръчителя.
II. Цени
1. Цените в ценовата листа не са окончателни и могат да търпят промяна. Те са валидни като правило от склада на продавача, освен ако изрично не е договорено друго.
III. Условия на плащане
1. Издадените фактури се заплащат в рамките на 15 дни след датата на издаването им.
2. Ако след изтичане на 30 дни след датата на фактурата, купувачът не е изплатил дължимата сума, то той дължи лихва за просрочието в размер на 0.05% за всеки просрочен ден.
3. Всички разходи – съдебни и извънсъдебни, свързани с получаване/осигуряване на вземанията са за сметка на длъжника.
IV. Срок на доставката
1. За ангажиментите на продавача относно срока на доставка, определящо е потвърждението на поръчката.
2. Сроковете на доставка не са обвързващи, поради това, че са зависими от предходни доставчици, транспорт и други фактори, които могат да забавят доставката.
3. Спазването на срока на доставка предполага изпълнението на задълженията на купувача, относно договора.
4. Доставчикът не носи отговорност в случай на „непреодолима сила”, довели до нарушение на доставката.
5. Транспортирането на стоката, става за сметка и отговорност на купувача. Рискът преминава върху купувача при предаването на стоката на лицето ангажирано с транспорта.
V. Собственост
1. Продавачът запазва собствеността си върху стоката до пълното и заплащане от страна на купувача.
VI. Отговорност при несъответствие на доставката
1. Купувачът е длъжен да провери доставените стоки, асортимент и количество и да уведоми писмено до една седмица продавача в случай на несъответствие или явни недостатъци. Ако до една седмица след доставката не е постъпило писмено уведомление, то доставката се счита за надлежно изпълнена.
2. Скрити недостатъци се съобщават писмено не по-късно от една седмица след откриването им.
3. В случай на несъответствие, доставчика отстранява недостатъка по свое усмотрение, чрез поправка или допълнителна доставка или при съгласие на купувача чрез отбив в цената.
4. Продавачът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи на купувача, вследствие на несъответствие в доставката.
VII. Гаранция и рекламация
1. Гаранционният срок е 12 месеца, считано от датата на продажбата.
2. Рекламации се приемат по съответния надлежен ред.
3. Рекламации не се удовлетворяват в следните случаи:
- когато не е спазен срока за рекламация
- когато е изтекъл гаранционния срок
- при използване на стоката не по предназначение
- при неправилен монтаж
- при неправилна поддръжка
- при неправилна експлоатация
- при повреда вследствие от приложение на външна сила
- при отказ от страна на купувача да съдейства за установяване на причините за повредата или непредоставяне обратно на повредената стока
VIII. Разтрогване на договора
1. Разтрогване на договора е възможно след взаимното съгласие на страните.
2. Несъществено нарушение на ангажиментите не е достатъчно основание за разтрогване на договора.
3. Разтрогването на договора едностранно, от страна на купувача е възможно в случай на несъответствие в доставката, ако срокът за отстраняване на недостатъка е прекалено дълъг.
IX. Съхранение на демонтираните части и компоненти
1. Продавачът не е депо за отпадъци или пункт за вторични суровини. Той съхранява отремонтираните части и компоненти до 1 седмица след демонтирането им. След изтичането на този срок той не носи отговорност за тяхното съхранение.
X. Обезщетение за вреди
1. Продавачът дължи обезщетение за нанесени вреди само в случай, че неговите законни представители или лица, действащи по негова поръка, са причинили вреда вследствие на груба небрежност.
2. В случай на груба небрежност от представителите на продавача, отговорността му е ограничена дотолкова, доколкото това е било предсказуемо по време на сключване на договора.
3. Претенции за обезщетение, произтичащи от „Закона за защита на потребителите” остават непроменени.
XI. Общи положения
1. Купувачът е длъжен да пази в тайна всички технически и икономически детайли, станали му известни вследствие на деловите контакти.
2. Забранява се предаването на чертежи, образци, модели и други подобни, както и техни копия на трети лица, без изричното съгласие на продавача.
3. Място на изпълнението на доставките и плащането е гр.Добрич.
4. Изключително съдебно място (място на изключителна юрисдикция) е гр.Добрич.
КОНТАКТИ
+359 58 590750 - Офис Добрич
+359 54 830553 - Офис Шумен
dobrich@ttservice.bg - Офис Добрич
shumen@ttservice.bg - Офис Шумен
УСЛУГИ
- ремонт на ходов агрегат
- ремонт на окачване
- ремонт на спирачни системи
- ремонт на електрика
- ремонт на шасита
- ремонт на конзоли
... и много други
ПРОДУКТИ
- ходов агрегат
- спирачни системи / пнeвматика
- куплиращи устройства
- мостове
- електросистеми
- двигатели
... и много други
TT Service © 2004 - 2024